روغنكاري

فولاد بلبرینگ


براي روغنكاري ياتاقانهاي ساچمه اي يا ياتاقانهاي غلطكي دوطريقه موجود است، يا روغن بكارمي رود يا گريس. گريس بعنوان يك محافظ وبراي جلوگيري ازورود گرد وغباراثربهتري دارد وازطرف ديگرروغن قابل اطمينان تربوده ودرسرعتهاي زياد موثرترمي باشد.

روش روغنكاري ياتاقانهاي غلطكي يا ياتاقانهاي ساچمه اي عيناً به همان طريق است كه براي یاتااقانهاي معمولي بكارمي رود.


تعداد بازدید : ۴۲۸