بار گذاری یاتاقان ها

فولاد بلبرینگ


ياتاقانها عموما به دو شکل بارگذاری می شوند، شعاعی (radial force) و محوری (force trust ) با توجه به جایی که ياتاقان در آنجا بکار می رود ممکن است تمام بار شعاعی یا محوری یا ترکیبی از هر دو باشد.

ياتاقانهایی که متصل به شفت موتور و قرقره می باشند و تحت تاثیر بارهای شعاعی قرار دارند .
ياتاقانهای بکار رفته در موتور الکتریکی وقرقره در تصویر فوق تنها تحت تاثیربارهای شعاعی قرار دارند. بیشترین بارها از نیروی کشش تسمه مرتبط کننده ی در قرقره بوجود می آید.

ياتاقان بکاررفته در این صندلی تحت تاثیربار محوری می با شد.
ياتاقان نشان داده شده در شکل فوق ، مانند ياتاقانهای بکار رفته در تکیه گا هها عمل می کند . این ياتاقان تحت تاثیر نیروهای محوری خا لص می باشد .وتمام بار ناشی از نیروی وزن شخصی می باشد که به روی صندلی نشسته است .
 

ياتاقانهای بکار رفته در چرخ یک ماشین که تحت تاثیربارهای محوری وشعاعی می باشند .
ياتاقان فوق مانند یاتاقانی که در رینگ (توپی) چرخ ماشین شما قرار دارد، عمل می کند . این ياتاقانها هم متحمل بار محوری می شوند و هم متحمل بار شعاعی. بار شعاعی ناشی از وزن ماشین می باشد وبار محوری ناشی از نیروهای جانبی است که وقتی شما در پیچ جاده دور می زنید به آن اعمال می شود.

 


تعداد بازدید : ۴۵۲